Házi feladatok és iskolai dolgozatok szabályai

Az otthoni, napközis, tanulószobai felkészüléshez előírt írásbeli és szóbeli feladatok meghatározásának elvei és korlátai

 

A tanulók tanulási folyamatának szerves része az otthoni önálló tanulás, a házi feladatok elvégzése. Alapelv, hogy a házi feladat a tanítási órán feldolgozott tananyaghoz kapcsolódó:

– gyakorlás, írásban vagy szóban,

– a tananyaghoz kapcsolódó ismeretek megszilárdítása, bevésése, mélyítése, rendszerezése, ismétlése,

– önálló a tananyaghoz tartozó kutatómunka, előadás, portfólió készítése,

– a tantervben meghatározott definíciók, memoriterek megtanulása,

– az év végi vizsgákra való felkészülés tanári iránymutatás alapján,

– házi olvasmányok, rövid cikkek irányított feldolgozása

– önálló könyvtári, vagy elektronikus gyűjtőmunka.

A feladatok kijelölésénél törekednünk kell arra, hogy az otthoni felkészülés időtartama átlagos képességű, rendszeresen tanuló diákok esetén az életkoruknak megfelelő legyen.

– A házi feladat tantárgyanként nem haladhatja meg alsó tagozatban a 20 percet, felső tagozatban a 30 percet. Ez magában foglalja az írásbeli és szóbeli feladatokat is. A jobb képességű tanulóknak differenciált feladatokkal biztosítjuk a fejlődést, az önmaguk képességeihez mért előrehaladást. Ez szorgalmi feladatként jelentkezik.

– A napközi otthonos nevelőknek biztosítaniuk kell a másnapi felkészülést a délutáni tanulás keretei között.

– Az átlagosnál több időt igénylő feladatok kiadásakor azok elvégzésére hosszabb határidőt kell adnunk.

– Az órarend összeállításánál – objektív lehetőségek figyelembe vételével – a nagyobb és kisebb otthoni felkészülést igénylő tantárgyak tanítási napok közötti egyenletes elosztására törekszünk.

– Tanév elején az osztályfőnökök javaslatot tesznek a tanulóknak otthoni felkészülésük egyenletes heti elosztására. Javaslatukat a szülőkkel is egyeztetik.

– A hétvége pihenésre fordíthatósága érdekében, pénteken csak annyi feladatot adunk, amelynek mennyisége nem haladja meg egy átlagos hétköznap terhelését. Ugyanígy járunk el hosszabb tanítási szünet esetén is.

– A szünetre adott feladatok önálló ismeretszerzésre ösztönözzenek, adjanak lehetőséget a megszerzett tudás alkalmazásár

– A házi feladat mennyisége a tanuló életkorának és a tantárgy jellegének megfelelő.

 

 A témazáró dolgozatok szabályai

– Témazáró dolgozat, egy nagyobb témakör tárgyalása után

– Témazáró dolgozat témáját, idejét 5 munkanappal korábban közölni kell. A naplóba az egyeztetés miatt, bejegyzésre kerül.

– Egy tanítási napon kettőnél több témazáró dolgozat nem íratható.

– A kijavított témazáró dolgozatot, annak érdemjegyét két héten belül közölni kell a tanulóval. Amennyiben határidőre ez nem történik meg, a tanuló eldöntheti, hogy a dolgozatra kapott osztályzatot elfogadja-e.

– A témazáró dolgozat jegye kétszeres súllyal számít az év végi elbírálás során.

– A tanulók tanulmányi munkájának, teljesítményének egységes értékelése érdekében a tanulók írásbeli dolgozatainak, feladatlapjainak, tesztjeinek értékelésekor az elért teljesítmény (pontszám) érdemjegyekre történő átváltását a tantárgynak megfelelő  arányok alapján végzik el a szaktárgyat tanító nevelők.

Facebooktwitterpinterest
MENÜ