Hitélet

Hitéleti nevelés óvodánk életében

Bethlen Gábor Református Általános Iskola, Óvoda

2014/ 2015

  • A hitéleti nevelés kiemelt feladatunk.
  • A hitéleti nevelés, az egész napot /hetet/ nevelési évet felöltő keresztyén szokások / ünnepek, az egyéni törődést fokozottan biztosító légkör, a gyermek pozitív személyiségének kialakulását nagyban segítik.
  • A gyermek személyiségének kialakulása, ismereteinek megalapozása óvodás korban kezdődik el.
  • Református óvodánk épít népének keresztyén értékeire, hagyományaira, s átörökíti azokat a gyermek tárgyi, értelmi, szellemi és lelki világába.
  • Nevelőtestületünk elkötelezetten támogatja a magyarsággal, nemzettel összefüggő értékeket- mindenkor figyelembe véve életkori sajátosságokat- a néphagyomány egyes elemeit kiemelten alkalmazzuk a gyermekek személyiségfejlesztésének eszközeként.
  • Nagy gondot fordítunk a gyermek és családja megismerésére és lelki gondozására.
  • Keresztyén pedagógiánk súlypontja, a szeretetre való képesség kialakítása, helyes kifejezési formáinak megtanítása: igényes környezetre, rendre, együttműködésre, személyes hitre nevelés, szokások kialakítása, nemzeti identitás megalapozása a gyermek harmonikus fejlesztése a néphagyomány- ápolás, a természetóvás gazdag eszközrendszerével.
  • A hitéleti nevelés állandó ill. rendszeres (konkrét) alkalmai:

Istentisztelet, hittan foglalkozások, „Szülői műhely”, szülői- és nevelési értekezletek, „Beszélgetőkör”, esetmegbeszélések, fogadó órák, lelki gondozó beszélgetése, ünnepek (egyházi, családi, nemzeti- március 15.-, hagyományőrző, természetóvó) megtartása.

 


Hitéleti nevelés az iskolában 

A Református Egyházközségbe való betagolódásra neveljük tanítványainkat. Célunk az iskolai és iskolán kívüli tevékenységeken keresztül a református szellemiség közvetítése, a tanulók személyes élményein alapuló nevelése, nevelői példamutatás, a gyülekezeti életben való részvételre nevelés, a keresztyén értékek folyamatos közvetítése, elmélyítése.

Az iskola egész közössége hétfőn hétkezdő áhítaton vesz részt, melyen a közös éneklés és imádság mellett Isten igéjének útmutatásával kezdjük meg a munkánkat. Ez egyúttal jó alkalom arra is, hogy az iskola közössége előtt kapjanak dicséretet tanítványaink, megbeszéljük az elkövetkezendő hét programját, meghallgassuk egy-egy versenyre készülő gyermek produkcióját. A többi hétköznapon rádiós áhítatokkal kezdjük el a tanítást. Az igére ifjúsági énekek hallgatásával hangolódunk rá az áhítatot közös imádsággal zárjuk. Ekkor köszöntjük név-és születésnapos tanulóinkat is!

Tanévünket és iskolánk életét és természetesen a hittanóráinkat is meghatározzák egyházi és üdvtörténeti ünnepeink. Minden esztendőben hatalmas élményt jelent gyermekeink számára októberben a reformációs vetélkedő, melynek keretében játékos formában elevenítjük fel a magyar reformáció időszakát, a török időket, a Habsburg elnyomást. A tanulóink bepillantást nyerhetnek a magyar Biblia fordításának nehézségeibe, és református elődeink munkásságába.      Az adventi időszakban a közös dekorálás, a különböző vetélkedők, versenyek, angyalkázás, segítenek a karácsonyi ráhangolódásban. Minden esztendőben izgatottan készülődnek iskolánk diákjai a karácsony esti műsorra, amelyben minden korosztály részt vesz „Száz angyal hirdet jó hírt” címmel.

Januárban az ökumenikus imahét alkalmain imádkozunk együtt keresztyén testvéreinkkel, fontosnak tartjuk, hogy megtanítsuk gyermekeinknek egymás hitének a tiszteletét. A böjti készülődést követően készülődünk a virágvasárnapi ünnepi istentiszteletre, melyen a kisdiákok virágokkal és énekkel köszöntik az Úr Jézust, a nagyobbak, pedig mint résztvevők és rendezők segítenek lebonyolítani az egyházmegyei presbiteri konferenciát.

A nagyhét alkalmaira és Húsvétkor is elvárjuk gyermekeinket a gyülekezet közösségébe. Áldozócsütörtökön hagyományosan zsoltáréneklő versenyt tartunk, amelyet nagy készülődés előz meg iskolánkban. Célunk Isten dicsőítése és a közös éneklés csodájának az átélése a hagyományos gyülekezeti énekeinkkel és természetesen ifjúsági énekekkel. A Pünkösd ünnepe iskolánkban és a gyülekezetünkben is a konfirmáció ideje, amikor 6. osztályos tanulóink bizonyságot tesznek Isten és gyülekezet előtt a tudásukról. Másnap vidám pünkösdölőre hívogatjuk a családokat.

Diákjaink már az iskolában is gyakorolják a gyülekezeti létformát: látogatások az idősek otthonában – ahol műsort adnak a bentlakóknak, vagy csak egyszerűen az együttléttel, együtt-imádkozással teszik elviselhetőbbé az idősek napjait. Részt veszünk a „Szeretethíd” programjaiban, segítünk a szeretetvendégségekre és jótékonysági vásárokra való felkészülésben a Nőszövetség tagjainak.

A hittan órákon a bibliaismereti, egyháztörténeti, egyházismereti témákon túl célunk megmutatni Isten határtalan szeretetét. Továbbá törekszünk egy elfogadó légkör kiépítésére, empátia fejlesztésére, az egymásra és a teremtett világra való odafigyelés előtérbe helyezésére, valamint gyülekezetbe való betagozódás elősegítésére. Fontosnak tartjuk, hogy a ránk bízott gyermekek az istentiszteletekben, úrvacsorában egy csodálatos lehetőséget lássanak, amit ők is a családjuk körében a gyülekezet közösségében átélhetnek.

 

Facebooktwitterpinterest
MENÜ