Fejlesztő- és gyógypedagógiai feladatok ellátása

A gyógypedagógus – logopédus fejlesztőmunkája során a következő fő célok érdekében tevékenykedik:

 • a gyermek nyelvi, és egyéb képességeinek felzárkóztatása, szükség esetén további szakemberhez irányítása
 • helyes artikuláció, kommunikáció elsajátítása
 • harmonikus személyiség kialakulásának segítése
 • a gyermek képességmaximumának kibontása

Fejlesztőpedagógiai, gyógypedagógiai, logopédiai tevékenység az óvodában

 • nevelési év elején szülői beleegyező nyilatkozat birtokában a nagycsoportos gyermekek, majd a középsős korúak beszéd- és részképességek szűrővizsgálata történik
 • a szülőkkel egyénileg, fogadóóra keretében megbeszéljük a tapasztalatokat, teendőket
 • szükség esetén a gyermek fejlesztő/logopédia foglalkozásra jár heti 1-2 órában, a foglalkozások az óvodában délelőttönként, külön erre felszerelt helyiségben történnek
 • minden kisgyermek megfigyelése, nyomon követése a nevelési év során folyamatos, ennek színterei: csoportszobában társai között, játék közben, feladathelyzetben, óvodai foglalkozásokon
 • az iskolaérettség megállapításához – amennyiben kétség merül fel – egyéb, a gyógypedagógiai kompetencia területére tartozó eszközöket használunk fel
 • a szülőket évente legalább három, de igény szerint több alkalommal is személyesen tájékoztatjuk gyermeke haladásáról

Fejlesztőpedagógiai, gyógypedagógiai, logopédiai tevékenység az iskolában

 • a tanév előtti héten, szülői beleegyező nyilatkozat birtokában az első osztályokba lépő gyermekek beszéd- és részképességek szűrővizsgálata történik
 • a szülőkkel egyénileg, a vizsgálatot követően megbeszéljük a tapasztalatokat, teendőket; szükség esetén a gyermek fejlesztő/logopédia foglalkozásra jár heti 1-2 órában
 • a pedagógiai szakszolgálatok vizsgálatai alapján diagnosztizált BTMN tanulók fejlesztését és azon SNI tanulók rehabilitációját is felvállalja, ellátja az intézmény, amelyeket az iskola alapító okirata tartalmaz
 • a foglalkozások az iskolában, tanórán kívül, fejlesztő eszközökkel gazdagon felszerelt helyiségben történnek
 • a szülőkkel szülői értekezleteken, fogadóórákon van alkalom a tanulók haladásáról konzultálni
 • a kéttanítós modell lehetőséget ad a tanítási órákon segíteni a tanulók egyedi haladási ütemének megfelelően a gyermek ismeretelsajátítását
 • valamely területen tehetséges, de egyenetlen képességstruktúra esetén a lemaradó területek fejlesztése

Gyógypedagógiai és logopédiai tevékenységet Nagyné Zolnai Gabriella gyógypedagógus-logopédus, Szabóné Tolmár Andrea tanító- gyógypedagógus és Dóda Lászlóné pszichopedagógus/gyógypedagógus folytat intézményünkben.