Az iskola motivációs rendszere

Kiemelt feladatnak tekinti a tantestestület a tanulók folyamatos motiválását, azért hogy a tanulók pozitív beállítódással forduljanak az tanáraikhoz és a tanuláshoz. A motiváció az iskolai teljesítmény alaptényezője. Az iskolai motiváció alapvetően a tanítás-tanulás folyamatának egy olyan területe, amely a tanuló és környezete (osztálytársak, tanárok, az iskola intézményrendszere) kölcsönhatásaiban alakul ki. A tanuló felnőttekkel (szülők, tanárok, iskolai személyzet) és kortársaival való kapcsolata nyomán létrejövő érzelmi folyamatok szoros összefüggésben állnak egymással, egyazon időben fejlődnek. Ezekben a kapcsolati mintázatokban artikulálódó érzelmi tényezők, valamint a megismert normák elsajátításaként létrejövő beállítódás, azaz maga a tanulási helyzethez kötődő motiváció képezik a megismerési és az iskolai teljesítmény fő hajtóerejét. Sajnos az iskolában az életkor előrehaladtával tapasztalatok szerint az iskolához és a tanuláshoz való pozitív attitűd csökken, ezért kiemeltnek tekintik a pedagógusok a következő területek fejlesztését: iskolai légkör, az együttműködés gyakorlata, a nevelőtestület, az iskola és az osztály közössége, a szülők véleménye, a szervezett tanórán kívüli programok, az elismerések rendszere.

Az alkalmazott elismerések rendszere iskolai szinten:

Hétfő reggelente a templomi áhítaton kiemeljük az elmúlt hét pozitív eseményeit, igazgatói, osztályfőnöki, szaktanári dicséretet kapnak azok a diákok, akik kiemelkedő teljesítményt nyújtottak iskolai, városi, megyei versenyeken, rendezvényeken, vizsgákon. A tanuló ifjúság ezt lelkes tapssal jutalmazza.

Iskola legjobb tanulója nevet kapott diákok – akik nyolc éven át minden tantárgyból jeles osztályzatot kaptak és példás volt magatartásuk és szorgalmuk a bejáratnál elhelyezett dicsőségtáblán kapnak helyet

Az iskolai folyosó falán lévő tablókon kap helyet a következő tanulók fényképe:

 • az iskola legjobb matematikusa, fizikusa, helyesírója, angol nyelven beszélő diákja, informatikusa, református hittanosa,
 • az általános dicséretet kapott tanulók – akik a tantárgyak felénél eggyel több tantárgyból kaptak tantárgyi dicséretet,
 • a versenyszabályzatnak megfelelően kiemelkedő versenyző tanulók,
 • ösztöndíjban részesülő tanulók, akik az ösztöndíj szabályzatunk alapján megpályázzák és elnyerik ezt a lehetőséget. Az ösztöndíjat biztosítja AZ ISKOLAI TEHETSÉGNEVELÉSÉRT alapítvány, valamint vállalkozói egyéni felajánlások.

Tehetségnap évente kerül szervezésre, ahol gyermekeink megmutathatják kiváló képességeiket, művészeti, testi és intellektuális területen egyaránt az iskolai és szülői közösség előtt.

Az alkalmazott elismerések rendszere osztály szinten:

 • a tanulókat elismerésben részesíti az osztályfőnök és a szaktanár, tanulmányi, vagy közösségi munka területén,
 • az osztálytermekben lévő tablókon a valamilyen szinten kiemelt diákok elismerései, munkái kiállításra kerülnek.

Szülők tájékoztatást kapnak gyermekük előmeneteléről rendszeresen

 • tájékoztató füzeteken keresztül,
 • negyedéves egyéni személyes beszélgetések során,
 • szöveges értékelésen keresztül 1-2 évfolyam, 4.-5. évfolyamon,
 • a tehetségtanácsadás alkalmával,
 • közvetetten a média csatornáin is: Miklós TV, iskolai facebook, Honlap segítségével