Az iskola motivációs rendszere

Az iskola motivációs rendszere

Kiemelt feladatnak tekinti a tantestestület a tanulók folyamatos motiválását, azért hogy a tanulók pozitív beállítódással forduljanak az tanáraikhoz és a tanuláshoz. A motiváció az iskolai teljesítmény alaptényezője. Az iskolai motiváció alapvetően a tanítás-tanulás folyamatának egy olyan területe, amely a tanuló és környezete (osztálytársak, tanárok, az iskola intézményrendszere) kölcsönhatásaiban alakul ki. A tanuló felnőttekkel (szülők, tanárok, iskolai személyzet) és kortársaival való kapcsolata nyomán létrejövő érzelmi folyamatok szoros összefüggésben állnak egymással, egyazon időben fejlődnek. Ezekben a kapcsolati mintázatokban artikulálódó érzelmi tényezők, valamint a megismert normák elsajátításaként létrejövő beállítódás, azaz maga a tanulási helyzethez kötődő motiváció képezik a megismerési és az iskolai teljesítmény fő hajtóerejét. Sajnos az iskolában az életkor előrehaladtával tapasztalatok szerint az iskolához és a tanuláshoz való pozitív attitűd csökken, ezért kiemeltnek tekintik a pedagógusok a következő területek fejlesztését: iskolai légkör, az együttműködés gyakorlata, a nevelőtestület, az iskola és az osztály közössége, a szülők véleménye, a szervezett tanórán kívüli programok, az elismerések rendszere.

Az alkalmazott elismerések rendszere iskolai szinten:

Hétfő reggelente a templomi áhítaton kiemeljük az elmúlt hét pozitív eseményeit, igazgatói, osztályfőnöki, szaktanári dicséretet kapnak azok a diákok, akik kiemelkedő teljesítményt nyújtottak iskolai, városi, megyei versenyeken, rendezvényeken, vizsgákon. A tanuló ifjúság ezt lelkes tapssal jutalmazza.

Iskola legjobb tanulója nevet kapott diákok – akik nyolc éven át minden tantárgyból jeles osztályzatot kaptak és példás volt magatartásuk és szorgalmuk a bejáratnál elhelyezett dicsőségtáblán kapnak helyet

Az iskolai folyosó falán lévő tablókon kap helyet a következő tanulók fényképe:

 • az iskola legjobb matematikusa, fizikusa, helyesírója, angol nyelven beszélő diákja, informatikusa, református hittanosa,
 • az általános dicséretet kapott tanulók – akik a tantárgyak felénél eggyel több tantárgyból kaptak tantárgyi dicséretet,
 • a versenyszabályzatnak megfelelően kiemelkedő versenyző tanulók,
 • Tehetségnap évente kerül szervezésre, ahol gyermekeink megmutathatják kiváló képességeiket, művészeti, testi és intellektuális területen egyaránt az iskolai és szülői közösség előtt.

 

Az alkalmazott elismerések rendszere osztály szinten:

 • a tanulókat elismerésben részesíti az osztályfőnök és a szaktanár, tanulmányi, vagy közösségi munka területén,
 • az osztálytermekben lévő tablókon a valamilyen szinten kiemelt diákok elismerései, munkái kiállításra kerülnek.

                                  Szülők tájékoztatást kapnak gyermekük előmeneteléről rendszeresen

 • tájékoztató füzeteken keresztül,
 • negyedéves egyéni személyes beszélgetések során,
 • szöveges értékelésen keresztül 1-2 évfolyam,
 • a tehetségtanácsadás alkalmával,
 • közvetetten a média csatornáin is: Miklós TV, iskolai facebook, Honlap segítségével