Szülői oldal

Az otthoni, napközis, tanulószobai felkészüléshez előírt írásbeli és szóbeli feladatok meghatározásának elvei és korlátai

A tanulók tanulási folyamatának szerves része az otthoni önálló tanulás, a házi feladatok elvégzése. Alapelv, hogy a házi feladat a tanítási órán feldolgozott tananyaghoz kapcsolódó:

– gyakorlás, írásban vagy szóban,

– a tananyaghoz kapcsolódó ismeretek megszilárdítása, bevésése, mélyítése, rendszerezése, ismétlése,

– önálló a tananyaghoz tartozó kutatómunka, előadás, portfólió készítése,

– a tantervben meghatározott definíciók, memoriterek megtanulása,

– az év végi vizsgákra való felkészülés tanári iránymutatás alapján,

– házi olvasmányok, rövid cikkek irányított feldolgozása

– önálló könyvtári, vagy elektronikus gyűjtőmunka.

A feladatok kijelölésénél törekednünk kell arra, hogy az otthoni felkészülés időtartama átlagos képességű, rendszeresen tanuló diákok esetén az életkoruknak megfelelő legyen.

– A házi feladat tantárgyanként nem haladhatja meg alsó tagozatban a 20 percet, felső tagozatban a 30 percet. Ez magában foglalja az írásbeli és szóbeli feladatokat is. A jobb képességű tanulóknak differenciált feladatokkal biztosítjuk a fejlődést, az önmaguk képességeihez mért előrehaladást. Ez szorgalmi feladatként jelentkezik.

– A napközi otthonos nevelőknek biztosítaniuk kell a másnapi felkészülést a délutáni tanulás keretei között.

– Az átlagosnál több időt igénylő feladatok kiadásakor azok elvégzésére hosszabb határidőt kell adnunk.

– Az órarend összeállításánál – objektív lehetőségek figyelembe vételével – a nagyobb és kisebb otthoni felkészülést igénylő tantárgyak tanítási napok közötti egyenletes elosztására törekszünk.

– Tanév elején az osztályfőnökök javaslatot tesznek a tanulóknak otthoni felkészülésük egyenletes heti elosztására. Javaslatukat a szülőkkel is egyeztetik.

– A hétvége pihenésre fordíthatósága érdekében, pénteken csak annyi feladatot adunk, amelynek mennyisége nem haladja meg egy átlagos hétköznap terhelését. Ugyanígy járunk el hosszabb tanítási szünet esetén is.

– A szünetre adott feladatok önálló ismeretszerzésre ösztönözzenek, adjanak lehetőséget a megszerzett tudás alkalmazásár

– A házi feladat mennyisége a tanuló életkorának és a tantárgy jellegének megfelelő.

 A témazáró dolgozatok szabályai

– Témazáró dolgozat, egy nagyobb témakör tárgyalása után

– Témazáró dolgozat témáját, idejét 5 munkanappal korábban közölni kell. A naplóba az egyeztetés miatt, bejegyzésre kerül.

– Egy tanítási napon kettőnél több témazáró dolgozat nem íratható.

– A kijavított témazáró dolgozatot, annak érdemjegyét két héten belül közölni kell a tanulóval. Amennyiben határidőre ez nem történik meg, a tanuló eldöntheti, hogy a dolgozatra kapott osztályzatot elfogadja-e.

– A témazáró dolgozat jegye kétszeres súllyal számít az év végi elbírálás során.

– A tanulók tanulmányi munkájának, teljesítményének egységes értékelése érdekében a tanulók írásbeli dolgozatainak, feladatlapjainak, tesztjeinek értékelésekor az elért teljesítmény (pontszám) érdemjegyekre történő átváltását a tantárgynak megfelelő  arányok alapján végzik el a szaktárgyat tanító nevelők.


 

Az iskolaváltás, valamint a tanuló átvételének szabályai

 

A tanuló átvételére – az iskolatípus változtatása nélkül – a tanítási év során bármikor lehetőség van. Az átvételi kérelemhez az alábbi iratokat kell mellékelni: gyermek nevére kiállított személyi azonosítót és lakcímet igazoló hatósági igazolvány, továbbá az iskolába lépéshez szükséges fejlettség elérését tanúsító igazolás.


A tanuló magasabb évfolyamra lépésének feltételei

 

–  A második-nyolcadik évfolyamon a tanuló az iskola magasabb évfolyamára akkor léphet, ha az oktatási miniszter által kiadott kerettantervekben “A továbbhaladás feltételei” c. fejezetekben meghatározott követelményeket az adott évfolyamon a tanév végére minden tantárgyból teljesítette.

–  A követelmények teljesítését a nevelők a tanulók év közbeni tanulmányi munkája, illetve érdemjegyei alapján bírálják el. A második-nyolcadik évfolyamon minden tantárgyból az “elégséges” év végi osztályzatot kell megszereznie a tanulónak a továbbhaladáshoz.

–  Ha a tanuló a második-nyolcadik évfolyamon tanév végén egy vagy több tantárgyból szerez elégtelen osztályzatot, a következő tanévet megelőző augusztus hónapban javító vizsgát tehet.

–  A második-nyolcadik évfolyamon a magasabb évfolyamba történő lépéshez, a tanév végi osztályzat megállapításához a tanulónak minden tantárgyból osztályozó vizsgát kell tennie ha:

–  az iskola igazgatója felmentette a tanórai foglalkozásokon való részvétel alól;

–  az iskola igazgatója engedélyezte, hogy egy vagy több tantárgyból a tanulmányi követelményeket az előírtnál rövidebb idő alatt teljesítse;

–  egy tanítási évben 250 óránál többet mulasztott;

–  az adott tantárgy éves óraszámának a 30%-át meghaladta a hiányzása

–  magántanuló volt.

–  Az első évfolyamon a közoktatási törvény előírásának megfelelően a tanuló csak abban az esetben nem léphet magasabb évfolyamba, ha

–  az adott tanév során 250 óránál többet mulasztott.

–  a szülő s szorgalmai időszak vége előtt (legkésőbb az osztályozó értekezletet megelőző napon) írásban kérte az évismétlést

–  A helyi tantervben nem szabályozott esetekben a köznevelési törvény és a kerettantervek kiadásáról, bevezetéséről és alkalmazásáról szóló rendelet előírásait kell alkalmazni.

–  Ha a tanuló független vizsgabizottság előtt vagy vendégtanulóként ad számot tudásáról, a vizsgáztató intézmény a tanuló osztályzatáról a törzslapon történő bejegyzés céljából három napon belül írásban értesíti azt az iskolát, amelyikkel a tanuló tanulói jogviszonyban áll. A tanuló magasabb évfolyamra lépéséről – figyelembe véve a független vizsgabizottság által adott vagy a vendégtanulóként szerzett osztályzatot – az az iskola dönt, amellyel a tanuló tanulói jogviszonyban áll.

Facebooktwitterpinterest
MENÜ