Kéttanítós modell

Kéttanítós modell intézményünkben

A modell célja, aktualitása

A társadalmi és közoktatási környezet változásai késztették iskolánkat arra, hogy szakmai fejlesztést indítson el  a 2007/2008-as tanévben. A tanulóközösségek összetételének átalakulása, a gyermekek képességbeli eltérései új eljárások, módszerek alkalmazását tették szükségessé. Igény formálódott egy olyan változtatásra, amelyben a tanulókra szabott egyéni fejlesztés és az osztályközösség csapatépítése sikeresen megvalósítható. Ez  az ún. kéttanítós modell.

Alapvető célunk, hogy az iskolánkba járó minden kisgyermek megkapja a tehetségének, képességének, kibontakoztatásához, személyisége fejlődéséhez, az alapkészségek biztos elsajátításához szükséges pedagógiai segítséget, valamint történjék meg a későbbi „tanulni tudás” megalapozása, mely a felső tagozat tantárgyi tényanyagának elsajátításához alapvető eszköz.

A modell bemutatása

– 1-4. évf. két osztály, 3 tanító, heti 6 közös óra (olvasás, írás, matematika), egyéb tárgyak: megosztva

–  Egyéni fejlesztés, differenciált tanulásszervezés, módszertani változatosság

– 7.30-16.30: komplex pedagógiai egység, délután napi váltásban

Tartalmi bemutatás

A gyermekek napja a reggeli rövid áhítat után egy közös beszélgető körrel, és mesehallgatással kezdődik. Itt lehetősége nyílik családias, meleg légkörben, szőnyegen ülve elkezdeni a napot. A gyermekek elmondhatják az általuk fontosnak tartott, velük kapcsolatos eseményeket, és a problémáikat is megbeszélhetjük. A tanítók a napot egy reggeli üzenettel kezdik, melyben az aznapi fontos eseményeket említik, és kéréssel is fordulhatnak a kisgyermekek felé. Ezután az aktuális felelősök elmondják a pontos dátumot, beszámolnak az időjárásról. A mesét, vagy a bibliai történetet igyekszünk úgy megválasztani, hogy mindig egy adott, aktuális téma köré fonódjon, ami éppen akkor a gyermekeket foglalkoztatja (évszakok, ünnepek, események). Ezt természetesen ők is hozhatják otthonról, és 2. osztályban már természetesen fel is olvashatják. A történet megismerését követően néhány szóbeli vagy dramatizált feladaton keresztül rögzítjük a gyermekekben a mese lényegét, tanulságát. Ez az időszak, mindig jó hangulatban, felszabadultan zajlik, szinte minden kisgyermeknek lehetősége van saját gondolatainak akár szóban, akár rajzos formában történő megfogalmazására. Nagyon kedvelik tanítványaink a Kincses füzet használatát, melyben a hallott mesét illusztrálhatják.

A délelőtt további része az ismeretszerzésre, az alapkészségek fejlesztésére irányul. Törekszünk  minél változatosabb munkaformák alkalmazására, így a gyermekek már viszonylag korán rendelkeznek azokkal a kompetenciákkal, amelyek szükségesek a társas együttműködéshez, az ismeretek elsajátításához. A tantermi rend, a padok elhelyezkedése, és számtalan eszköz áll rendelkezésünkre ezekhez a fejlesztésekhez.

A csengetési rend az első évfolyamon alkalmazkodik a gyermekek fizikai sajátosságaihoz, koncentrációs készségük terhelhetőségéhez.  Nem tartjuk szigorúan a 45 perces tanórákat, előfordul, hogy rövidebb, vagy ha elmélyült a munka, akár hosszabb is lehet. A gyakran hosszabb szüneteket játékos gyakorlatokkal, mondókázással, énekléssel, manuális tevékenységekkel töltjük, amelyek nagyon jól oldják a fáradtságérzetet.

A két tanító a magyar nyelv és irodalom, valamint  a matematika órákon van együtt a kisgyermekekkel. A többi tanórákon (életünk és környezetünk, művészetek) a két tanítónak csak egyike van a tanulókkal. A délutáni időszakban szintén a tanítónők egyike (napi váltásban) biztosítja a másnapra való felkészülést, a szabadidő hasznos eltöltését.

A közös órákon differenciált munkáltatással, személyre szabottan, igyekszünk a kisgyermekeket egyénileg foglalkozni, az  alapkészségeket úgy elsajátíttatni, hogy sikerélménnyel gazdagodva tanulják meg az olvasás, írás, számolás alapjait. Ezen a heti tizenkét tanórán az osztállyal foglalkozó két tanító egyforma szerepkörben, és intenzitással van jelen, egymás munkáját segítve, támogatva a siker érdekében. Így  lehetővé válik a gyermekek sokrétűbb megfigyelése, fejlesztése, felzárkóztatása.

A hittan, informatika, angol, testnevelés tanórákat szakos kollégák tartják, amelyek biztosítják a gyermekek számára a változatosságot, a tanítók számára pedig lehetőség a felkészülésre, a problémák megbeszélésére, hospitálásra. A hittanórák élményszerűsége, színessége a hitoktatóknak köszönhetően heti két alkalommal gazdagítja a gyermekek személyiségét, segíti erkölcsi nevelését.

A közös ebéd a nevelési folyamat szerves része, jó alkalom a gyermekek személyiségének másfajta felfedezésére. Nagy figyelmet fordítunk a szocializációs készségek fejlesztésére, a szabálykövető magatartás kialakítására, a közös étkezések jó lehetőséget biztosítanak erre. Mivel ebédlőnk nem az iskola épületében található, az utcai közös közlekedés is a nevelés egyik fontos színtere.

A tanulási folyamat, a napközis munkával szorosan egybeforrva válik egy teljes egésszé. Ebéd után, az aktív tanulási szakasz zárásaként délutáni szabad foglalkozás keretében valósul meg, egy könnyedebb, manuális készségek fejlesztésére irányuló foglalkozás. Ekkor, általában kötetlenül, szabadon választhatják meg a kisgyermekek tevékenységüket, melyben igyekszünk külső szemlélőként, esetleg koordinátorként megjelenni. Nagy hangsúlyt fektetünk a kézműves tevékenységek, mindennapokba történő beépülésére, hiszen tudjuk, hogy ezek nemcsak manuálisan, hanem egyéb kompetencia területeken (kitartó munkavégzés, figyelem, társadalmi megismerés) is nagyon hasznosak. A délutáni önálló munka ideje alatt a gyermekeknek lehetősége van a nap közben elsajátítottak mélyítésére, megerősítésére, tanítói közreműködéssel.

A kisgyermekek a nap végén vidáman, és kellemesen elfáradva várják szüleiket, akik tudják, hogy otthon már nem szükséges leülni házi feladatot írni, hiszen gyermekük elvégezte aznapi munkáját.

Abban a szerencsés helyzetben vagyunk, hogy iskolánk tárgyi feltételeit tekintve igen jelentős, és pozitív átalakuláson ment át. Ezt nagyon fontosnak tartottuk, hiszen hiszünk a minket körülvevő környezet tudatos nevelő hatásában.

Tantermeink világosak, tiszták, szép, modern bútorokkal vannak berendezve. A padok, a hagyományostól eltérően – az óvodai életben megszokott – csoportosan vannak elrendezve, mely lehetővé teszi a kooperatív módszerek folyamatos jelenlétét. A tanári asztal „katedra” szerepe gyakorlatilag eltűnt, leginkább a tanulási folyamathoz szükséges eszközöket tároljuk rajta. A terem elzártabb részeiben különböző sarkok vannak kialakítva, (mesesarok, számítógépes sarok, környezeti sarok) ahol a kisgyermekek mindig megtalálják az általuk folytatott tevékenységhez szükséges színteret. Fontos szerepet kap a „mesefotel”, hiszen oda csak az ülhet, aki mesét olvas, vagy mond. A teremben elhelyezett szőnyegen a fáradt kisgyermek pihenhet, játszhat.

A tanulási folyamatban nagy szerepet kapnak a megfelelő eszközök állandó jelenléte. Munkánk során előszeretettel használjuk az IKT-s tanítási segédeszközöket (laptop, projektor), de van tantermeinkben TV, DVD, CD lejátszó, 3 alsós teremben az osztályok által forgószínpad szerűen használható interaktív tábla, és ami feltétlenül szükséges sok készség- és képességfejlesztő játék, és mesekönyv.

Nagy hangsúlyt fektetünk tantermeink adott témákhoz történő aktualizálására, amely a gyermekekkel közös munka eredménye, s csak a tanító, és a kisgyermekek fantáziája, kreativitása szab neki határt.

Ez a modell a pedagógus részéről az általános kompetenciákon túl, elvárja a magas szintű empátiát, módszertani sokszínűségre való igényt, fokozottabb terhelhetőséget.

A közös munka lehetőséget teremt az egymástól történő folyamatos tanulásra, módszertani kultúrájának folyamatos gazdagítására.

Az elmúlt évek bebizonyították, hogy nem alakul ki alá-, és fölérendeltségi viszony a tanítók között, a kisgyermekek mindkét tanítót egyenrangú partnernek tekintik.

Szakmai felkészültségben a tanítói végzettségen túl nem kíván a modell alkalmazása egyéb képzettséget, természetesen előny a különböző módszertani képzéseken elsajátított ismeretek megléte.

Ezért cserébe a tanítók részesei lehetnek egy vidám, nyugodt légkörű munkafolyamatnak, az egymástól tanulás állandó élményének, a gátlásoktól mentes tanításnak. A közös tervezés, felkészülés, a problémákra való közös megoldások keresése elmélyíti a tanítók közötti szakmai és emberi kapcsolatokat.

A gyermekek fejlődésének nyomon követése céljából kidolgoztunk egy igen átfogó, folyamatos, személyre szóló értékelési rendszert. Első osztálytól kezdődően egyéni portfóliókat rendezünk minden kisgyermeknek, amelyben tanulási folyamatának, minden fontosabb mozzanata jelen van.

Bemeneti mérésünk a DIFER, amelyet az első évfolyam végén újra mérünk. Tanév közben folyamatos alkalmazzuk a formatív, és szummatív értékelések különböző fajtáit, melynek eredményei szintén a dossziéba kerülnek.

Lehetőséget kapnak a kisgyermekek az önértékelés megvalósítására, elsősorban rajzos, vagy szóbeli formában.

Negyedévente szöveges értékeléssel tájékoztatjuk a szülőket a gyermekek előrehaladásáról, amelyet saját mondatbankunkkal valósítunk meg.

Facebooktwitterpinterest
MENÜ