Tehetséggondozás, tehetségpont

Tehetséggondozás, Tehetségpont

 

Az iskola 25 éve folytat a Debreceni Egyetemmel közösen tehetséggondozást, kidolgozott programmal, egyéni fejlesztési tervvel. A nyolcvanas évek második felében lehetővé vált az iskolák számára, hogy a tehetséggondozás új útjait keressék. Így az általános iskolák között Magyarországon elsőként született egy korszerű, „komplex tehetségfejlesztő program” Törökszentmiklóson, a Bethlen úti Általános Iskolában, s indult el a megvalósítása 1987 szeptemberében. A tantestület kidolgozott egy tervezetet, amely – kísérletképpen – a Kossuth Lajos Tudományegyetem Pedagógiai – Pszichológiai Tanszéke közreműködésével került bevezetésre. A kidolgozott program főbb jellemzői kulcsszavakban: komplex tehetség-azonosítás és program, a tanórai és tanórán kívüli formák szerves egysége, differenciált fejlesztés, pszichológiai hatásvizsgálatok, ezekre épülő egyéni fejlesztő programok, a családdal való hatékony és folyamatos együttműködés, a pedagógusok folyamatos továbbképzése, belső műhelymunka.

1991-ben a Törökszentmiklósi Református Egyházközség fenntartásába került az iskola, az egyházközség presbitériuma teljes támogatásával tovább folytatódott az ilyen irányú tevékenység. Az iskola a Magyar Tehetséggondozó Társaság megalakulásától (1989) kezdve a Kelet-Magyarországi Tagozat bázisiskolája lett, sok általános iskola vett át szakmai elemeket, s egyre több iskola igyekezett az egész programot megvalósítani. A program külföldön is elismerést váltott ki a szakemberek körében, sok publikáció jelent meg róla, több sikeres nemzetközi (az European Council for High Ability szervezésében) és hazai konferencia került megrendezésre az iskolában. A legutolsó 2007 őszén a 20. évforduló alkalmából, amikor vendégül látta a nevelőtestület több iskola tehetséges tanulóját és pedagógusait egy rendhagyó, vetélkedővel egybekötött találkozóra.

A program eredményességét a tanulók kiemelkedő versenyeredményei, középiskolai és felsőoktatási eredményei hitelesítik. A komplex programmal fejlesztett tanulók nyomon-követéses vizsgálata történt 2004-ben. A vizsgálat elvégzéséhez, értékeléséhez sok segítséget adott a Debreceni Egyetem Pszichológiai Tanszéke Dr. Balogh László professzor úr vezetésével.

Az iskolai tehetséggondozás területéről megjelentetett publikációk:

– Átfogó program Törökszentmiklóson. Köznevelés, 1989. 32. sz.

– Tehetséggondozó kísérlet. Képességfejlesztés 1988-89. Hajdú-Bihar  megyei Pedagógiai Intézet, Debrecen, 1990.

– Developing talented children and experiences. European Journal for High Ability, Bonn, 1991/1.

– Eredmények és problémák egy iskolai tehetséggondozó kísérletben. Magyar Pszich. Társ. Tud. Közl. Bp. 1989.

– The development of personality, abilities and social relations in a special class. Europian Journal for High Ability, Bonn, 1991/2.

– Learning techniques and development of selfknowledge by means of special programs with talented children. Competence and Responsibility. Hogrefe and Huber publishers, Seattle, 1992.

– A follow-up study of pupils having taken part in a complex development program. In M. W. Katzko – F. J. Mönks (Eds.), Nurturing Talent. Van Gorcum, Assen. The Netherlands, 1995.

Fostering the Growth of High Ability. In Arthur J. Cropley and Detlev Dehn (Eds.), European Perspectives. Ablex Publishing Corporation. Norwood, New Jersey, USA, 1996.

– Hagyomány és jelen a Bethlen Gábor Református Iskolában Törökszentmiklóson – Virágné Katona Zsuzsanna – Magyar Református Nevelés XI. évfolyam 3. szám

– A törökszentmiklósi Bethlen Gábor Református Általános Iskola Komplex tehetségfejlesztő modulrendszere – 2011 – Katona Nyomda Kft. Tápiószele

– Komplex tehetségfejlesztő programok – Virágné Katona Zsuzsanna – Didakt Kiadó, Debrecen, 2012.

Referenciát ehhez biztosítók:

Prof. Dr. F. J. Mönks az ECHA örökös elnöke, támogató nyilatkozata:

„A törökszentmiklósi Bethlen Gábor Református, Tagozatos Általános Iskola, Szakiskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Kollégium és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézményben a tehetségfejlesztő program 1987 óta működik. Az átlagosnál jobb képességű tanulók számára nyújt lehetőséget a széleskörű ismeretszerzésre. A program folyamán a tanulói képességek megismerése, azok tudatos fejlesztése, egy-egy részterületen kiemelkedő képességek intenzív gondozása van középpontban. 20 éve dolgozik együtt az iskola dr. Balogh Lászlóval a Debreceni Egyetem Pszichológiai tanszékének vezetőjével, akinek segítségével készült el az iskola tehetségfejlesztő programja. Az intézmény tagja az Európai Tehetséggondozó Társaságnak (ECHA). Ezt a nyilatkozatot az intézmény kérésére pályázaton való részvétel céljából adtam ki.”

Tagja a Tehetségpont hálózatnak. A Tehetségpontok elsődleges funkciója a tanácsadás, a pályaorientáció, a lehetőségek, az információk személyre szabott megmutatása a tehetséges fiataloknak. A Tehetségpontok összegyűjtik és tematizálva ajánlják fel az ország és a határon túli térség minden tehetséggondozással foglalkozó szervezetének a szolgáltatásait. Az intézmény munkájának elismeréseként első általános iskolaként vált a magyar Tehetséggondozó Társaság által alapított Tehetségpont fontos hálózati elemévé.

2009-ben megkapta az oktatási minisztérium kitüntetését, 2011-ben a nevelőtestület megyei pedagógiai díjat kapott.

A tehetség, képesség kibontakoztatását segítő tevékenységek

Tudatosan biztosítjuk az átlagosnál egy-egy területen jobb képességekkel rendelkező tanulók fejlesztését. A tehetséggondozó program 1987/88-as tanévtől működik. A program kidolgozását és működtetését a Debreceni Egyetem Pedagógiai – Pszichológiai Tanszékének támogatásával végezzük. A program megújítása a komplexitás irányában folyamatos.

A program elsődleges célja, a gyermekek képességeinek feltárása és intenzív fejlesztése a leghatékonyabb pedagógiai módszerek, eszközök alkalmazásával. Fontos a személyiség fejlesztése (pl. önismeret, alkalmazkodás, moralitás, viselkedéskultúra).

A program jellemzői

Gyorsítás: A tanulók jó képességeikből adódóan gyorsabb tempóban képesek elsajátítani az ismereteket. Így a felszabaduló időben több lehetőség nyílik a gyakorlásra, egy téma sokoldalúbb megközelítésére.

Dúsítás: Mélyebb és átfogóbb tanulási tapasztalatokról gondoskodik a tehetséges tanulók számára, melyek a gondolkodásnak és a kreativitásnak az átlagosnál jóval magasabb szintjeit igénylik, illetve fejlesztik.

Speciális stratégiák: A tehetségesekkel való foglalkozás megköveteli a pedagógusoktól, hogy a kiemelkedő képességű tanulókat megfelelően leterhelje, testhezálló feladatok adásával. Olyan stratégiák alkalmazása mely során szükség van a problémák elemzésére; a megoldás igényli a tanulóktól az általánosítást, szintetizálást, az értékek vizsgálatát stb.

A tevékenységhez fűződő viszony, vagy motiváció:

Nagyon fontos szerepe van a tanulók feladatelkötelezettségének, hiszen számtalan esetben tapasztaljuk, hogy a gyerek intellektuális képességeit mérő teszt eredmények jók, mégsem teljesít jól tanulmányi munkája során.

Tanulásszervezési eljárások

Az alsó tagozaton kéttanítós modell segítségével, differenciált tanulásszervezési eljárások, módszerek alkalmazásával a tanulók egyéni fejlesztése történik.

A 3–4. évfolyamon a délutáni napközis foglalkozások keretében a korai tehetség-felismerés,- gondozás történik.

A felső tagozaton a délelőtti tanítási órákon elsődleges feladat a tantervi követelmények minél magasabb szintű teljesítése. Ennek érdekében alkalmazzuk a csoportos és egyénre szabott fejlesztést. A tananyag gyorsabb elsajátítása, elmélyítése lehetőséget biztosít a differenciált munkára, többletismeretek szerzésére. Az idegen nyelv oktatása emelt szinten történik. Angol nyelv heti 4 órában, csoportbontásban, a német nyelv heti 2 órában.

A modulokon érdeklődésüknek megfelelően kapnak lehetőséget az egyéni fejlődésre matematika, természettudományok, magyar nyelv és irodalom, valamint társadalomtudományok területén. Kiemelt szerep jut a képességfejlesztésnek, a tanulástechnikának az 56. osztályokban, míg 78. osztályokban a felvételi előkészítés is zajlik. Lehetőség nyílik sportfoglalkozásra, és a néptánc megismerésére. A képességek fejlesztése speciális modulok segítségével is történik.

A programba való bekerülés

A tanulók kiválasztása a megismerő képességek (figyelem, emlékezet, problémamegoldó gondolkodás) szintje, szövegértés, helyesírási és matematikai ismeretek, valamint a 4. osztályos félévi eredmény alapján, tanítói javaslat alapján történik.

Értékelés

Ötödik osztály első félévében az alapozó szakaszban a tanulók szöveges értékelést kapnak. A továbbiakban osztályzattal értékeljük őket. A felvételt nyert tanulóknál a tanév elején a következő hatásvizsgálatokra kerül sor: intelligencia, a tanulás motivációja, tanulási stratégiák, szorongásvizsgálat, személyiségvizsgálat. A vizsgálatok minden tanévben ismétlődnek. A hatásvizsgálatok a Debreceni Egyetem Pszichológiai intézetének vezetője irányításával folyik.

Facebooktwitterpinterest
MENÜ