TÁMOP 3.1.4 (2013-2013)

Projekt fenntartási szakasz

„A kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés – Innovatív intézményekben” TÁMOP – 3.1.4/08/2-2008-0015.

3. a osztály szövegértés, szövegalkotás kompetencia terület; 3. b osztály matematika kompetencia terület; 8. b osztály, 7. a, b osztály – tömbösített oktatás, IKT eszközök használata; 7. a matematika kompetencia terület, 7. b osztály integrált oktatás magyar nyelvből, 8. b osztály: informatika műveltségterület.

Projekt azonosítószáma: TÁMOP-3.1.4-08/2-2008-0015

Projekt címe: „Csak a hittel végzett munkának van értéke.” Albert Schweitzer

Projekt megvalósítás időszaka: 2009.05.01. – 2010.08.31.

Támogatási összeg: 25.000.000.- (képzés 4 millió Ft, taneszköz és tárgyi eszköz 5 millió Ft, „jó gyakorlat” 0,6 millió Ft, tanulói programra 1 millió, egyéb szolg. 4,3 millió Ft)

A pályázat fenntartási szakasza 5 év, így időközönként új bevont tanulócsoportok vesznek részt a kompetenciaalapú oktatásban: a 2012-2013-as tanévben a 4.a osztály szövegértés-szövegalkotás, a 4.b osztály matematika, a 8.b osztály műveltségterület tantárgy nélküli bontása magyar nyelv és irodalomból, a 8.a osztály matematika, az 5. b  osztály informatika kompetenciaterületen. Az új tanulásszervezési eljárások, az IKT eszközök használata, a programcsomagok optimális kihasználása, a differenciált, személyre szabott oktatás változatossá, eredményesebbé teszi a tanulók előrehaladását, lelki fejlődését.  A témahét 2013. márciusában Petőfi Sándor életével és munkásságával foglalkozik, a három hetet meghaladó projekt 2012. decemberében az adventi-karácsonyi ünnepkört öleli fel, amely színesebbé teszi iskolánk életét. A megújult tárgyi eszközök, az új módszerek, és a vásárolt jó gyakorlatok beépültek a munkánkba, és mindennapjaink részévé váltak.

Három hétnél hosszabb projekt /TÁMOP 3.1.4./

Projektleírás: ”Dicsőség Istennek, békesség az embernek” 

A projekt témája: Az adventi ünnepkör: Készüljünk lélekben együtt Óvoda – Iskola – Szeretetotthon gyermekei, tanulói, lakói, lelkészei, pedagógusai, dolgozói 
Időtartam:

2012. november 13. – december 24.

Szervezeti keret: 

Foglalkozásokba, tanórákba beépített és tanórán kívüli és egyéb tevékenységek.

Évfolyam:

Óvoda, 1-8. évfolyam

Cél:

Az adventi ünnepkör, a kialakult hagyományainak, az eltelt századokban hozzájuk kötődő jeles napok, események, szokások, az adventi ünnepkör keresztyén hívőhöz méltó megünneplése az óvoda, az iskola minden gyermeke, tanulójának és dolgozójának aktív közreműködésével; ezáltal az összetartozás, a jó cél érdekében végzett közös tevékenység örömének megtapasztaltatása. Mindennap szereplés az idősek otthonában, egy osztály egy idős ember kapcsolata, ajándékkészítés, szereplés, köszöntés, látogatás, felolvasás, stb.

Értékek:

Épüljön be a gyermekek személyiségébe az együttünneplés, a mások iránti tisztelet, figyelem, odaadás. Ismerjék fel a gyermekek, tanulók a hagyományok ápolásának fontosságát.

Ismeretek:

Legyen a gyermekeknek emléke, a tanulóknak pontos ismerete az ünnepkörről.

Attitűdök:

Felelősségteljes csapatmunka és az interperszonális kapcsolatok ápolása.

Készségek:

Együttműködés, összefüggések felismerése, kreativitás, kitartás, önálló feladatvégzés, kommunikáció, akcióterv készítése, stratégiai gondolkodás, szervezési készségek, csoportban végzett munka.

Kiemelt fejlesztési területek: – lelki-érzelmi azonosulás,
– szociális kompetencia,
– esztétikai-művészeti tudatosság és kifejezőképesség,
– anyanyelvi kommunikáció.
Partnerek: Az óvoda, iskola nevelői, lelkészei, óvodások, tanulók, a gyülekezet, az intézmény dolgozói, a szülők, a település lakói. 

 

Feladat / tevékenység

Módszer / dokumentumok

Idő

3 hétnél hosszabb projekt előkészítése, tanórán és tanórán kívüli feladatok összeállítása.

Megbeszélés.

november 13.

Betlehemes játék szervezése, gyakorlása.

Színdarab

 

Projekt témájának megbeszélése, ötletek, javaslatok gyűjtése. Felelősök választása. Anyaggyűjtés.

Adventi koszorúk elkészítése december 2-re, a Jótékonysági vásárra.

A következő hetek feladatainak megbeszélése, anyagok beszerzése.

Feladatok megbeszélése, kreativitás hangsúlyozása.

Kutatás, búvárkodás a könyvtárban, az Interneten.

Óravázlatok.

Adventi koszorúk.

 

november 20.

Adventi koszorú készítő verseny.

Melyik osztályé lesz a legszebb adventi koszorú? – külön alsós és felsős eredmény.

Meghívók, jutalmak.

November 26 – 30.

Angyalkázás megszervezése.

Megbeszélés, nevek kihúzása.

November 26 – 30.

Adventi naptár elkészítése a központi faliújságon. Minden napra egy kérdés összeállítása, leadása.

Alsó tagozaton saját adventi naptár, kérdések egy évfolyamon belül azonos.

Megbeszélés, feladatok, faliújságok elkészítése.

Kutatás, búvárkodás a könyvtárban, az Interneten

november 26 – 30.

Adventi naptár készítése, pályázat.

Adventi naptárak.

november 26 – 30.

Adventi rajzverseny.

Adventi, karácsonyi témájú rajzok, választott technikával.

Meghívók, jutalmak.

december 3 – 7.

Angyalkázás megkezdése.

Ajándékok.

december 3.- december 21.

Adventi szavalóversenyek

Szavalóversenyek.

Meghívók, jutalmak.

december 10 – 14.

Mikulás előkészítése.

Osztályprogramok tervezése.

Meghívók, mikulás és krampusz jelmezek.

november 26 – 30.

Mikulás és krampusz szépségverseny. Osztály-programok.

Mikulások, krampuszok.

december 6.

Népszokások az adventi időszakban.

Projekt munkák, gyűjtőmunkák. Kutatás, búvárkodás a könyvtárban, az Interneten

december 3 – 7.

Adventi énekverseny.

Versenykiírás, jutalmak.

december 10 – 14.

Terítési verseny karácsony témában.

Terített asztalok.

Kutatás, búvárkodás a könyvtárban, az Interneten

december 21.

Országok karácsonyai, karácsonyi szimbólumok – vetélkedő

Kutatás, búvárkodás a könyvtárban, az Interneten Tesztek.

december 18.

„Ünnep az orron át”; lakásdíszítés; ajándékozási szokások; karácsonyi sms-ek.

Kutatás, búvárkodás a könyvtárban, az Interneten Képe, reklámfilmek, újságok…

december 21.

Karácsonyi zenék

CD-k.

december 21.

Karácsonyi díszek, képeslapok készítése.

Kutatás, búvárkodás a könyvtárban, az Interneten Képeslapok, díszek.

december 21.

 

Napi jócselekedet beosztása

Idő

Osztály

Szereplés helyszíne

december 3 – 7.

4.a, 4.b, 7.a képviselői

idősek otthona

december 3 – 7.

3.a, 3.b, 7.b képviselői

ovi

december 10 – 14.

5.a, 5.b, 7.c képviselői

idősek otthona

december 10 – 14.

2.a, 2.b, 8.b képviselői

ovi

december 17 – 21.

6.a, 6.b, 8.a, képviselői

idősek otthona

december 17 – 21.

1.a, 1.b képviselői

ovi

 

 

 

 

 

Témahét: Petőfi – hét (TÁMOP 3.1.4.)

A témahét célja:

Petőfi életének, korának, munkásságának mélyebb megismerése.

Ismerkedés a reformkori Magyarországgal.

Petőfi helye, jelentősége a XIX. század első felében.

A reformkor megjelenítése a művészetekben.

A témahét feladata:

– A magyarságtudat fejlesztése, nyitottság a közös értékek iránt.

– A tanulói közösségben való élet során fejlessze a tanulók önismeretét, együttműködési készségét, akaratát, segítőkészségét, szolidaritásérzését, empátiáját.

– A nemzeti, a nemzetiségi és az etnikai hagyományok tudatosítása, és ápolásukra való nevelés.

– Fejlessze a tanulókban a nemzeti azonosságtudatot, képviselje az egymás mellett élő különböző kultúrák iránti igényt.

– Erősítse az Európához való tartozás tudatát, és egyetemes értelemben is késztessen más népek hagyományainak, kultúrájának, szokásainak, életmódjának megismerésére, megbecsülésére.

– Fordítson figyelmet az emberiség közös problémáinak bemutatására.

– Ismertesse meg az egyes művészeti ágak alapvető technikáit.

– Alapozza meg a művészi kifejezőkészségek kialakítását, bontakoztassa ki a tanulók alkotó fantáziáját, és fejlessze improvizációs készségüket.

– Törekedjen a társművészetekkel való együttműködésre, kapcsolattartásra.

– A gyerekek személyisége váljon nyitottá a közösségi alkotó tevékenységek és a művészetek iránt.

– Adjon teret a gyermeki fantázia kibontakozásának, a kreativitásnak, fejlessze az improvizációs készséget.

– Időtálló értékek közvetítése révén járuljon hozzá a gyerekek ízlésének, kritikai érzékének fejlesztéséhez.

– Fejlődjön a tanulók közösség iránt érzett felelőssége, ön- és emberismerete, önálló alkotóképessége, rugalmas gondolkodása, testi, térbeli biztonsága, időérzéke, mozgásának és beszédének tisztasága.

A tanulók életkoruknak megfelelő szinten – tanórai és tanórán kívül foglalkoznak a

– minél több Petőfi vers megismerésével, élményszerű előadásával

– az 1848/49-es forradalom és szabadságharc történéseivel, azok okaival és következményeivel

– manuális és vizuális tevékenységekkel

– XIX. századi népies műdalok, népdalok, toborzók tanulásával

– közös néptánc tanulása

– az együttes munka során az egymásra figyeléssel, toleranciával

– a versenyeken megvalósuló tehetségfejlesztéssel

Fejlesztési feladatok, fejlesztendő területek:

– Megfigyelőképesség, kreativitás, összefüggés-felismerési képesség fejlesztése.

– Szociális kompetenciák /együttműködés, tolerancia, empátia/ erősítése

– Digitális kompetencia fejlesztése, információs eszközök használata, meglévő ismeretek bővítése, mélyítése.

– Kommunikációs készségek fejlesztése.

– Komplex gondolat kialakítása, egymásra odafigyelés, tolerancia, önállóság.

Tanulói tevékenységek: önálló gyűjtőmunka, csoportmunka, prezentációk készítése, beszámolók készítése és előadása, tablókészítés, kifejező versolvasás/tanulás, tánc-és énektanulás

Módszerek: anyaggyűjtés- és feldolgozás, rejtvények, feladatok megoldása, kézműves foglalkozásokon való részvétel, táncház

Eszközök: Internet, könyvek, lexikonok, digitális fényképezőgép, Interaktív tábla, karton, képek, CD-lejátszó, kártyák, feladatlapok, rejtvénykészítő programok.

 

Feladat/Tevékenység

Módszer/Dokumentumok

Idő

Témahét, családi nap előkészítése, tanórán és tanórán kívüli feladatok összeállítása.

Megbeszélés

2013. febr. vége

Tablókészítés: Petőfi élete képekben

– a diák és a vándorszínész

 – a János vitéz

– a tájleíró költő és a prózaíró

– a forradalmár és a katona

Gyűjtőmunka, kutatás, búvárkodás, plakát/tablókészítés

2013. márc. 11.

Prezentációk, beszámolók készítése, előadása:

 -1848/49. és Petőfi

Gyűjtőmunka, kutatás, búvárkodás, prezentációk készítése

2013. márc. 11.

Toborzódalok és toborzótáncok tanulása

CD

2013. márc. 12.

Kézműves foglalkozások:

 – csákó, zászló, kokárda stb. készítése, festése

– plakátfestés

 

2013. márc.12.

Szavalóverseny: Legkedvesebb Petőfi versem

Verseny

2013. márc.13.

Ünnepi megemlékezés

 

2013. márc.14.

Témahét zárása: Nagy Csaba tárogató művész közreműködésével zenés, történelmi áttekintés, áhítat a Templomban

Versenyek értékelése

A Témahét eseményeinek értékelése

2013. márc. 18.

 

 

 


 

Facebooktwitterpinterest
MENÜ